Salgs- og leveringsbetingelser


Arrow Sustainability

De følgende vilkår gjelder gjensidige betingelser mellom kunden og Arrow Sustainability (Heretter kalt Arrow).

Generelt
Alle våre salg og leveringer skjer i henhold til oppgitte betingelser og vilkår. Kjøpers egne generelle eller spesielle leveringsbetingelser får ikke anvendelse med mindre Arrow skriftlig har godkjent disse. Arrow tar forbehold om skrivefeil. Produktbilder kan variere fra modell til modell og kan avvike i forhold til levert produkt. Vi forbeholder oss retten til å kansellere bestilling utført av kunde ved feil i pris eller produktinformasjon.

Leveringstid
Leveringstiden på lagerførte produkter er normalt 4-5 dager. Avvikelser vil dog kunne forekomme dersom den bestilte mengde er av en spesiell karakter, eller at mellomsalg har funnet sted slik at Arrow må få varen levert fra sin leverandør før levering kan skje. Leveringstiden på ikke lagerførte produkter, er å anse som veiledende.

Angrerett for privatpersoner
Privatpersoner har i følge norsk lov angrerett i 14 dager etter at varen er mottatt. Angrerettskjema finner du vedlagt sammen med varen du mottar fra Arrow. Du kan også laste ned angrerettskjema i PDF-format her.

Betalingsbetingelser
Betalingsbetingelsene er for offentlige kunder å regne pr. 30 dager fra fakturadato hvis annet ikke er avtalt. Bedrifter må søke om kreditt ved å kontakte Arrow via e-post (nordicsales@arrow.com) eller telefon 09996. I vår nettbutikk kan også alle betale med kort (Visa/MasterCard/American Express). Det er også mulig å betale med kort (Visa/MasterCard) ved henting hos oss i Sandefjord.

Overskrides avtalt betalingsfrist ved fakturakjøp, har Arrow krav på lovens morarente. Kjøper er forpliktet til å stille sikkerhet for riktig betaling før varen blir levert, dersom Arrow forlanger dette. Arrow tar forbehold om pris- og valuta- endringer.

Kjøperens plikt til å motta salgsgjenstanden
Hvis kjøperen unnlater å motta leveringsferdig salgsgjenstand når leveringstiden er inne, er han allikevel forpliktet til å erlegge enhver betaling som er gjort avhengig av levering, som om salgsgjenstanden hadde vært levert. Kjøperen er forpliktet til å motta salgsgjenstanden. Unnlater kjøperen å ta imot salgsgjenstanden innen en rimelig frist etter å ha vært oppfordret til det, kan selgeren heve kjøpet og kreve erstatning. For øvrig gjelder bestemmelsene i Lov om kjøp §§ 72,73 (1) og 74-78.

Salgspant
Selgeren forbeholder seg salgspant i salgsgjenstanden for kjøpesummen inklusive eventuelle omkostninger, avbetalingstillegg og utlegg for kjøperen i forbindelse med salget. Selgeren har rett til å ta salgsgjenstanden tilbake hvis kjøperen misligholder sin betalingsplikt. Salgspant opprettholdes uforandret om betalingsvilkårene endres, f.eks. ved at et vanlig kontant/kredittkjøp endres til et kjøp på avbetaling. Kjøperen er uberettiget til å råde over salgsgjenstanden, rettslig eller faktisk, på en måte som forringer salgsgjenstandens verdi eller selgerens dekningsadgang. Hvis selgeren ved kontraktsinngåelsen har benyttet betegnelsen eiendomsforbehold eller salg på leiekontrakt, har dette samme virkning som om salgspant hadde vært avtalt (jfr. pantelovens § 3-22). Aksept, sjekk eller andre betalingsanvisninger anses ikke som betaling før de er innfridd i sin helhet.

Reklamasjon
Feil eller mangler ved leverte varer må reklameres uten ubegrunnet opphold og senest tre arbeidsdager etter at feilen eller mangelen ble oppdaget eller burde vært oppdaget. Arrow tar forbehold om skrivefeil på all produktinformasjon. Produktbilder kan variere fra modell til modell og kan avvike i forhold til levert produkt. Dersom defekt utstyr har resterende fabrikkgaranti henvises reklamasjoner direkte til produsents serviceapparat.

Leveringshindringer og force majeure
Hvis det etter at et tilbud er angitt, en leveranse bekreftet eller det er inngått en leveringsavtale, inntrer forhold som hindrer Arrow i oppfyllelse av det som er nevnt, er Arrow uten ansvar for følgene derav. Dette gjelder f.eks. krig, mobilisering, rekvirering, beslagleggelse, endringer i valutamarkedet, eksport- eller importforbud,arbeidskonflikter, utilstrekkelig tilførsel av råmaterialer, mangel på transportmidler, brann og fabrikkuhell, samt mangler/feil vedleveranse fra underleverandør eller forsinkelser av slike leveranser som følge av slik omstendighet som omhandles i dette punkt. Enhver av partene kan i slike tilfeller ved varig leveringshindring helt eller delvis heve tilbudet, leveringsavtalen eller salget av det berørte produkt/vare. Er leveringshindringen av midlertidig varighet, kan leveringstiden kreves utsatt. Så fremt partene ønsker å påberope seg noen av de i dette punkt nevnte omstendigheter, må de uten ubegrunnet opphold skriftlig underrette den annen part.

Overenstemmelse med Privacy Shield Framework
Vi overholder Privacy Shield Framework, som angitt av det amerikanske handelsdepartement i samråd med europakommisjonen vedrørende innsamling, bruk og oppbevaring av personlig informasjon mottatt fra EU. Ettersom vi er et amerikansk eid selskap, har vi besluttet å følge EU-USA Privacy Shield Framework, og vi er underlagt utrednings- og håndhevings prinsippene til Federal Trade Commission. Vi bekrefter årlig vår enighet til Privacy Shield Principles prinsipper: Valg, ansvar for videreformidling av personlig informasjon, sikkerhet, dataintegritet, begrensning av formål, adgang, begjæring, håndheving og ansvar. Om du vil vite mer om EU-USA Privacy Shield sitt arbeid og formål kan du lese mer her: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework . For å se vårt sertifikat, trykk her.

Når vi benytter tredjeparts tjenesteleverandører og bruk av personlig informasjon er nødvendig for å utføre ønsket service, sørger vi alltid for at våre leverandører beskytter personlig informasjon på en måte som samsvarer med våre retningslinjer. Dette er i direkte samsvar med Privacy Shield Principles nevnt ovenfor.

Personer fra EU kan be om tilgang til personlige opplysninger i henhold til denne avtalen i den grad det følger av gjeldende lov i hjemlandet til personen som forespør. I disse tilfeller kan personen be om korrigering, endring eller sletting av deres personopplysninger som er unøyaktige eller har blitt behandlet i strid med Privacy Shield sine prinsipper. Vi vil med rimelighet oppfylle slike forespørsler i den grad det følges av gjeldende lovverk.

Enhver EU borger som ikke er fornøyd med vår overholdelse av EU-USA Privacy Shield prinsipper kan kontakte oss på compliance@arrow.com eller ved å sende et brev til adressene angitt nedenfor. Dersom EU borgere mener en slik klage ikke blir løst, rådes vedkommende først og fremst til å løse tvisten ved mekling, noe som administreres av International Centre for Dispute Resolution før man sender forliksklage, søksmål eller iverksetter andre prosedyrer. Reglene for disse prosedyrende og informasjon om hvordan du kan registrere et krav gratis finner du her: http://info.adr.org/safeharbor/

Enhver EU borger som er misfornøyd kan kontakte Norges datatilsyn. Vi har avtalt samarbeid og følger aktuelle datatilsyn samt Department of Commerce for å løse eventuelle tvister. Dersom en EU borger er fortsatt misfornøyd og oppfyller krav for å gjennomføre forliksklage i Del C av EU-USA Privacy Shield Work sitt vedlegg, kan borgeren påberope en bindende forliksklage i henhold til prosedyrene i vedlegg «I» til EU-USA Privacy Shield. Mer informasjon finner du her: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

For henvendelser knyttet til dine personlige opplysninger, eller hvis du har spørsmål om denne personvernserklæringen, kan du kontakte oss på nordicmarketing@arrow.com.